Faze roditeljstva

Trudničko bolovanje

Saznajte od kada možete otvoriti bolovanje, koliko je potrebno da ste zaposleni kako biste ostvarili pravo na trudničko bolovanje, ima li razlika u iznosu naknade u zavisnosti od radnog staža.

Trudničko bolovanje

Trudničko bolovanje predstavlja pravo zaposlenih trudnih žena, isključivo u radnom odnosu kod Poslodavca, i može se otvoriti odmah na početku trudnoće, u trajanju od 30 ili više dana.

U prvih 30 dana, naknadu zarade isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, a ukoliko je potrebno produženje bolovanja preko 30 dana, zaposleni se upućuje lekarskoj komisiji koja će proceniti da li je potrebno dalje produženje bolovanja. Ukoliko komisija produži bolovanje preko 30 dana usled odredjenih komplikacija u vezi s održvanjem trudnoće, poslodavac vrši obračun naknade zarade, i dostavlja ga matičnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koja utvrđuje pravo na naknadu i njenu visinu.

RFZO isplaćuje obračunate naknade zarade najkasnije u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahteva za refunadaciju sredstava i to na namenski račun poslodavca (račun za bolovanja), odakle se naknada zarade isplaćuje zaposlenom. Poslodavac može iz svojih sredstava isplaćivati naknade zarada za više meseci, a zatim objedinjenim zahtevom može refundirati od RFZO.

Otvaranje trudničkog bolovanja

Trudničko bolovanje možete da otvorite odmah na početku trudnoće, ako ginekolog ustanovi da vam je neophodno mirovanje. Prvih 30 dana bolovanja može da vam otvori vaš izbarani ginekolog, pri čemu izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koju dostavljate poslodavcu. Ukoliko je bolovanje potrebno produžiti, ginekolog Vas mora uputiti na lekarsku komisiju sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da vam se odobri dalje bolovanje. 

Instrukcije za otvaranje bolovanja, dobićete direktno od poslodavca koji Vas angažuje u saradnji sa Trudničko-porodiljskim servisom radi prikupljanja svih potrebnih dokumenata za pravilno vodjenje kadrovske evidencije.

Vremensko trajanje trudničkog bolovanja

Trudničko bolovanje se može otvoriti odmah na početku trudnoće, u trajanju od 30 ili više dana. Ukoliko komisija produži bolovanje preko 30 dana, poslodavac vrši obračun naknade zarade, i dostavlja ga matičnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. 

Trudničko bolovanje, odnosno bolovanje radi održavanja trudnoće je potrebno zaključiti najranije 45 dana, a najkasnije 28 dana pred termin za porodjaj,  a zatim odmah otvoriti porodiljsko bolovanje,posebnim rešenjem poslodavca kojim se zaposleni upoznaje.

Obračun naknade za trudničko bolovanje

Visina naknade koja se isplaćuje zaposlenoj na teret poslodavca, iznosi 100% od utvrđenog osnova, a ista je situacija i kad se naknada obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U skladu sa izmenom Zakona o zdravstvenom osiguranju, svim trudnicama će se isplaćivati 100% od osnova za naknadu zarade (prosek 3 meseca) od strane poslodavca. Poslodavac će biti u obavezi da refudnira isplaćenu naknadu od RFZO u iznosu od 100%.

Iznos naknade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene po času, u skladu sa Zakonom o radu.

Nakon isteka perioda od 30 dana  Zakon o zdravstveno osiguranju predviđa sledeće u članu 96 .stav 3: "U slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, visina naknade zarade obezbeđuje se u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade, s tim što se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje iznos od 65% od osnova za naknadu zarade, kao i iznos od 35% od osnova za naknadu zarade iz sredstava budžeta Republike."

Ukoliko Vas interesuje utvrđivanje visine naknade zaposlenoj porodilji, naknada te vrste zavisi od  od prethodnog staža pre otpočinjanja porodiljskog odsustva, odnosno visina naknade zarade se utvrđuje u zavisnosti od toga koliko je zaposlena neposredno i neprekidno pre ostvarivanja prava na naknadu zarade bila u radnom odnosu. U skladu sa tim zaposlenoj pripada:


-          pun iznos naknade zarade – 100% pod uslovom da je, neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu više od šest meseci. Mesečni iznos naknade zarade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene za mesec u kojem se vrši isplata, niti veći od pet prosečnih mesečnih zarada u Repulici Srbiji;
-           u visini od 60% od iznosa naknade zarade, ukoliko je zaposlena bila u radnom odnosu neprekidno I neposredno pre ostvarivannja prava od tri do šest meseci. U ovom slučaju mesečni iznos naknade za porodiljsko odsustvo ne može iznositi manje od minimalne zarade;
-          u visini od 30 % od iznosa naknade zarade, ukoliko je zaposlena bila u radnom odnosu neprekidno i neposredno pre ostvarivanja prava do tri meseca. I u ovom slučaju mesečni iznos naknade može iznositi manje od minimalne zarade.

Na dole navedenoj internet adresi RFZO  imate kontakt adrese i telefone filijala po regionima sa adresama, telefonskim brojevima i imenima odgovornih lica – u vezi porodiljskog:

http://www.rfzo.rs/index.php/kontakt-top-menu

Ono što usporava ceo postupak je činjenica da u Zakonu o zdravstvenom osiguranju zapravo nigde i nije utvrdjen rok u kome poslodavac treba da dostavi obračun Fondu. Poslodavci vrlo često ne podnose blagovremeno obračune, ali time ne čine nikakav prekršaj i ne postupaju suprotno zakonu, jer nisu vezani nikakvim rokom.

Svakako, posredstvom internet adrese RFZO-a može se proveriti status zahteva kod RFZO. Provera statusa podrazumeva: datum podnošenja zahteva Fondu od poslodavca, mesec na koji se zahtev odnosi i datum isplate naknade zarade ili obaveštenje da je zahtev i dalje u fazi obrade.

Da li zaposlena može da dobije otkaz ako ugovor o radu na određeno ističe u toku trajanja trudničkog bolovanja?

Zakonom je predviđeno da se u slučaju trudnoće radni odnos na određeno vreme produžava do isteka odsustva sa rada radi nege deteta. Do tada poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu. Neophodno je obavestiti poslodavca o trudnoći i doneti potvrdu izabranog ginekologa.

Kako se produžava trudničko bolovanje?

U slučaju da želi da produži trudničko bolovanje zaposlena treba da pripremi:

  • uput za lekarsku komisiju (koju će dati ginekolog)
  • ocenu lekarske komisije (koja se dobija ukoliko je komisija pozitivno ocenila zahtev)
  • doznake (koje izdaje ginekolog a na osnovu izveštaja lekarske komisije)

Ako je zaposlena na trudničkom bolovanju, a bliži se termin porođaja, automatski će preći na porodiljsko bolovanje i odsustvo radi nege deteta.

Izvor: https://www.trudnicko-porodiljski-servis.com

          http://www.rfzo.rs